Car Configurator

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Op alle aanbiedingen van DL-Velgen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

2. Naast deze algemene voorwaarden kan DL-Velgen aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van DL-Velgen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij DL-Velgen van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.

2. DL-Velgen heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes

1. De prijsvermeldingen van DL-Velgen zijn geen offerte.

 2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.

3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

1. Alle op de website van DL-Velgen vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

2. DL-Velgen behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen op de website van DL-Velgen zijn inclusief 21% BTW.

2. Alle prijzen op de website van DL-Velgen zijn exclusief balanceren/montage en verzendkosten.

3. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van DL-Velgen onder voorbehoud van type of drukfouten. DL-Velgen heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

4. De producten van DL-Velgen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.

2. Afbeeldingen, kleuren en bijbehorende maten in de carconfigurator zijn slechts een indicatie welke velgen onder uw auto monteerbaar zijn. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. DL-Velgen stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schades en/of bestellingen welke hieruit voortvloeien.

Artikel 7: Betaling

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling vindt plaats na overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.

2. Voor het geval dat DL-Velgen een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een rente aan DL-Velgen verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

4. DL-Velgen is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra DL-Velgen hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.

5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.  

6. Creditering geschiedt uiterlijk binnen 21 werkdagen.

Artikel 8: Verzending

1. De producten worden verzonden voor risico van DL-Velgen. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.  

2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door PostNL / koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.

3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar DL-Velgen, eventueel na opslag bij PostNL / koeriersdienst.

4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde zending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 3 weken niet heeft afgehaald van de door PostNL of koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal DL-Velgen de koper een factuur sturen van de door DL-Velgen gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,- . DL-Velgen is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra DL-Velgen hiertoe is overgegaan gelden de bepalingen te dezen van artikel 7.

5. Verzending binnen Nederland, tot €1800,--  bedraagt €37,50,--. Boven de €1800,-- gratis verzending. Verzending naar Belgie bedraagt te allen tijde €95,--.

6. Uw bestelling afhalen bij DL-Velgen is niet mogelijk, daar wij niet beschikken over een fysieke winkel.

Artikel 9: Levering

1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

2. De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens DL-Velgen.

4. Velg+band combinaties worden exclusief balanceren geleverd.

Artikel 10: Garantie

1. DL-Velgen staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op geleverde producten wordt drie maanden garantie verleend, tenzij anders is vermeld.

3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar DL-Velgen of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van aan DL-Velgen verwijtbare defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.

4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.

5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DL-Velgen zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

D: bij beschadiging door inwerken van zaken als pekel en zouten, veelal voorkomend in winterse omstandigheden

E: indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

G: er zit geen garantie op chrome of gepolijste gedeeltes.

H: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.  

Artikel 11: Ruilen of Retourneren

1. Bij DL-Velgen kunt u uw product binnen 7 dagen ruilen of retourneren. Voorwaarde is dat de verpakking van het product compleet, ongeopend, en onbeschadigd is, evenals het product zelf.  

2. Retourzendingen die hier niet aan voldoen zijn uitgesloten van retourname.

3. Indien aan deze voorwaarde voldaan is krijgt u het volledige bedrag inclusief verzendkosten uiterlijk binnen 30 dagen retour.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten door DL-Velgen wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 13: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door DL-Velgen afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Artikel 14: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. DL-Velgen aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2. DL-Velgen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3. Verder aanvaardt DL-Velgen geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Artikel 15: Overmacht

1. Indien DL-Velgen door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als DL-Velgen als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. DL-Velgen zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens DL-Velgen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die DL-Velgen te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft DL-Velgen het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in artikel 11.

3. DL-Velgen is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst DL-Velgen schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door DL-Velgen verrichte prestaties, en heeft DL-Velgen onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank te Rotterdam, c.q. het kantongerecht te Rotterdam.